Vento do Leste, Vento do Oeste (Viento del Este, Viento del Oste) de Pearl S. Buck


Galego: 

Á milenaria e complexa cultura chinesa custoulle sobrevivir ao impacto do imperialismo europeu. Os propios pais da autora desta novela e premio Nobel de literatura no convulso ano 1938, Pearl S. Buck, formaron parte dese diverso grupo de estranxeiros que a finais do século XIX e comezos do século XX se achegaron ao afastado oriente para espallar o modo de vida occidental. O decadente Imperio Chinés ficaba de xeonllos diante das poderosas nacións europeas. O eurocentrismo da época non deixaba espazo ao dialogo entre culturas, o pensamento do vello continente era o único correcto, nós eramos a civilización,  o resto era barbarie. A asimilación deste principio resultou máis sinxela noutros continentes, coma o africano, pero o orgulloso pobo chinés non estaba disposto a ceder.

“Vento do Leste, Vento do Oeste” é un alegato en primeira persoa polo entendemento e o respecto, unha brillante novela intimista de lectura áxil, escrita en forma de epístola. A conservadora protagonista enfronta diversas situacións que provocan nela unha serie de sensacións e sentimentos que inician unha evolución dende o desprezo e o descoñecemento polo alleo, propio dun choque cultural, ate o interese e a aceptación polo diferente. Dende a perspectiva actual faise evidente o paternalismo de Buck, que no honroso intento de tender pontes entre ámbalas dúas partes non deixa de primar o pensamento occidental sobre o oriental, cun trasfondo feminista que da por feito que a situación da muller en Occidente é mellor que a das súas irmás asiáticas. Estamos diante dun relato imparcial? Gostaría saber máis deste tema dende o punto de vista dunha autora chinesa, o ollar do colonizado e non do colonizador.

Buck, filla de misioneiros estadounidenses, viviu gran parte da súa xuventude na China interior, nun ambiente totalmente chino. Rematou os seus estudos superiores nos Estados Unidos, país onde exerce como activista en defensa dos dereitos da comunidade afroamericana. Malia ter sido criada na China a súa educación non deixa de ser puramente occidental, unhas lentes que a fan observar a cultura chinesa dende a mirada dunha estranxeira, sen ter afectado isto ao seu amor e respecto pola sociedade deste país. Esa paixón percíbese nas coidadas descricións, na paixón das personaxes da novela, na bondade da protagonista, que non deixa de ser unha alegoría da nova China, un país que ao longo do século XX foi escenario da violencia das invasións niponas, da guerra civil e da crueldade do réxime ditatorial que aínda hoxe rexe ó xigante asiático, e que aínda así sobreviviu orgullosa aceptando os inevitábeis cambios sen esquecer a tradición dos seus antepasados. 

Outros milleiros de anos para a enigmática cultura chinesa, e un feliz e igualitario porvir para as mulleres de todos os recunchos deste planeta.


Español: 

A la milenaria y compleja cultura china le resultó complicado sobrevivir al impacto del imperialismo europeo. Los propios padres de la autora de esta novela y premio Nobel de literatura en el convulso año 1938,  Pearl S.  Buck, formaron parte de ese diverso grupo de extranjeros que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se acercaron al lejano oriente para expandir el modo de vida occidental. El decadente Imperio Chino se doblegaba ante de las poderosas naciones europeas. El  eurocentrismo de la época no dejaba espacio al dialogo entre culturas, el pensamiento del viejo continente era el único correcto, nosotros éramos la civilización,  el resto era barbarie. La asimilación de este principio resultó más sencilla en otros continentes, como el africano, pero el orgulloso pueblo chino no estaba dispuesto a ceder.

“Viento del Este, Viento del Oeste” es un  alegato en primera persona por el entendimiento y el respeto, una brillante novela intimista de lectura ágil, escrita en forma de epístola. La conservadora protagonista enfrenta diversas situaciones que provocan en ella una serie de sensaciones y sentimientos que inician una evolución desde el desprecio y el desconocimiento por lo ajeno, algo propio de un choque cultural, hasta el interés y la aceptación por lo diferente. Desde una perspectiva actual se hace evidente el  paternalismo de  Buck, que en el honroso intento de tender puentes entre ambas partes no deja de primar el pensamiento occidental sobre el oriental, con un  trasfondo feminista que da por hecho que la situación de la mujer en Occidente es mejor que la de sus hermanas asiáticas. Estamos ante un relato imparcial? Me gustaría saber más sobre el tema, pero desde el punto de vista de una autora china, la mirada del colonizado y no del  colonizador.

Buck, hija de misioneros estadounidenses, vivió gran parte de su juventud en la China interior, en un ambiente totalmente chino. Finalizó sus estudios superiores en los Estados Unidos, país donde ejerce como activista en defensa de los derechos de la comunidad  afroamericana. A pesar de haber sido criada en China, su educación no deja de ser puramente occidental, hecho que la hace observar la cultura china desde la mirada de una extranjera, sin haber afectado esto a su amor y respeto por la sociedad de este país. Esa pasión se percibe en las cuidadas descripciones, en la pasión de los personajes de la novela, en la bondad de la protagonista, que no deja de ser una alegoría de la nueva China, un país que a lo largo del siglo  XX fue escenario de la violencia de las invasiones  niponas, de la guerra civil y de la crueldad del régimen dictatorial que aún hoy rige al gigante asiático, y que aun así sobrevivió orgullosa aceptando los inevitables cambios sin olvidar la tradición de sus antepasados.

Otros millares de años para la enigmática cultura china, y un feliz e igualitario porvenir para las mujeres de todos los rincones de este planeta.

“¡El pasado, pasado está, querida!”

Puntuación: 9,5/10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Comentarios

Publicacións populares